• Przygodność egzystencji

Ludzie, z powodu przywiązania do własnego „miejsca”, pozostają ślepi na zasadniczą przygodność egzystencji. „Miejsce” to coś, do czego jesteśmy najsilniej przywiązani. To podstawa, na której konstruujemy nasze poczucie tożsamości: identyfikujemy się z konkretnym fizycznym miejscem i pozycją społeczną, z poglądami religijnymi i politycznymi, z intuicyjnym przekonaniem o byciu odrębnym „ja”. Nasze „miejsce” to punkt, w którym stoimy i z którego aseku ...

Read More
  • Okno wychodzące na wewnętrzny świat artysty

Żeby otworzyć swobodnie swe okno na najpiękniejsze krajobrazy świata i inne, rozprowadź szerokim pędzlem, miejscami cieniej, miejscami grubiej, czarny gwasz na karcie białego papieru, nakrywając zaraz potem drugą kartą i naciskając umiarkowanie dłonią. Podnieś, nie spiesząc się, za brzeg górny kartę wierzchnią, tak jak to się robi z odbijankami, powtarzaj przykładanie i odrywanie aż prawie do zupełnego wyschnięcia. To, co otrzymasz, będzie może sta ...

Read More
  • Nasze pragnienia

Pro­ble­mem nie jest to, „Czy nasze pra­gnie­nia są zaspo­ko­jone, czy też nie?” Pro­ble­mem jest to, „Skąd mamy wie­dzieć, czego pra­gnąć?” Nie ma nic spon­ta­nicz­nego, nic natu­ral­nego w ludz­kich pra­gnie­niach. Nasze pra­gnie­nia są sztuczne. Musimy zostać nauczeni tego, by pra­gnąć. Foto­gra­fia i film są naj­bar­dziej per­wer­syj­nym rodza­jem sztuki. Nie dają ci tego, czego pra­gniesz, ale mówią ci o tym jak pragnąć. ...

Read More
  • Formuła argonautów

I tak zna­leź­li­śmy się, każdy pozo­sta­wiony samemu sobie, w pustce odczu­wa­nia wła­snego życia. Może się wyda­wać, że celem okrętu jest żeglo­wa­nie, ale w isto­cie jego celem nie jest żeglo­wa­nie, tylko zawi­nię­cie do portu. My żeglu­jemy, nie mając poję­cia o tym, do jakiego portu powin­ni­śmy zawi­nąć. Odtwa­rzamy w ten spo­sób, w jej bole­snej odmia­nie, awan­tur­ni­czą for­mułę argo­nau­tów: życie nie jest konieczne, konieczne jest żeglo ...

Read More
  • Sen

Codzien­nie dzieją się na świe­cie rze­czy, któ­rych nie da się wytłu­ma­czyć w opar­ciu o znane nam prawa. Codzien­nie, wywo­ław­szy przed­tem nieco szumu, rze­czy te są zapo­mniane i ta sama tajem­nica, która je przy­nio­sła, zabiera je. Cza­sami, w samym środku życio­wej aktyw­no­ści, kiedy bez wąt­pie­nia mam rów­nie wyraźną świa­do­mość sie­bie jak wszy­scy inni, dopada mnie dziwne uczu­cie zwąt­pie­nia: nie jestem pewien, czy ist­nieję, do ...

Read More
1 2 3 4 5 6 7