• Sen

Codzien­nie dzieją się na świe­cie rze­czy, któ­rych nie da się wytłu­ma­czyć w opar­ciu o znane nam prawa. Codzien­nie, wywo­ław­szy przed­tem nieco szumu, rze­czy te są zapo­mniane i ta sama tajem­nica, która je przy­n ...

Czytaj dalej