• Nasze pragnienia

Pro­ble­mem nie jest to, „Czy nasze pra­gnie­nia są zaspo­ko­jone, czy też nie?” Pro­ble­mem jest to, „Skąd mamy wie­dzieć, czego pra­gnąć?” Nie ma nic spon­ta­nicz­nego, nic natu­ral­nego w ludz­kich pra­gnie­niach. Nasze pra­gnie­nia są sztuczne. Musimy zostać nauczeni tego, by pra­gnąć. Foto­gra­fia i film są naj­bar­dziej per­wer­syj­nym rodza­jem sztuki. Nie dają ci tego, czego pra­gniesz, ale mówią ci o tym jak pragnąć.